1. Bezrobocie jako problem społeczności lokalnej.

Podstawowym celem badań jest określenie postaw i działań podejmowanych przez liderów społeczności lokalnych oraz ich mieszkańców, w zakresie aktywności edukacyjnej i obywatelskiej oraz zbadanie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania bezrobociu na terenie społeczności lokalnej.

2. Interwencja edukacyjna jako forma wspierania rozwoju wiejskich społeczności lokalnych.

Badania dotyczyły określenia wpływu działań edukacyjnych we wspieraniu rozwoju wiejskich społeczności lokalnych. Przedmiotem analiz były również działania pomocowe realizowane w tychże społecznościach lokalnych

3. Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego w procesie kształcenia ustawicznego.

Gospodarka wolnorynkowa i towarzysząca jej wysoka konkurencyjność na rynku pracy wyzwoliły zjawisko dążenia do fachowości tworzących ją podmiotów. Podnoszenie kwalifikacji, dbałość o własną karierę zawodową – umiejętność sterowania nią, zdobywanie różnego typu umiejętności i doświadczeń stanowi dzisiaj podstawowy wymóg uzyskania pracy lub samozatrudnienia. Stąd wynika inspiracja przeprowadzenia badań wśród pracowników sektora publicznego i prywatnego, w jaki sposób przebiega proces podnoszenia wartości kapitału edukacyjnego

4. Kształtowanie postaw przywódczych w oświacie.

Badania ukierunkowane są na diagnozowanie postaw przywódczych w oświacie. Istotną kwestią jest także postrzeganie roli lidera przez studentów kierunków pedagogicznych w za- chodzącym obecnie procesie przemian oświatowych

5. Doradztwo zawodowe i personalne.

Uwarunkowania makrostrukturalne w Polsce i perspektywa integracji europejskiej stwarzają zupełnie odmienny kontekst do postrzegania rynku pracy i procesów na nim zachodzących. Profesjonalne doradztwo zawodowe i personalne będzie zyskiwać na znaczeniu. Jako podstawowe pola aktywności doradczej wskazuje się coraz częściej nie tylko pracę z mło- dzieżą nad wyborem zawodu i niwelowanie skutków bezrobocia, lecz także problemy planowania karier i rekwalifikacji. Kontekst społeczno-ekonomiczny stwarza sytuację, w której coraz wyraźniej dostrzega się potrzebę profesjonalnie przygotowanych doradców o szerokim zasobie wiedzy i umiejętności

6. Społeczne i zawodowe determinanty adaptacji zwalnianej ze służby kadry zawodowej WSO we Wrocławiu, Poznaniu i Toruniu do wyzwań współczesnego rynku pracy.

W procesie kształcenia słuchaczy Wydziału Wojsk Pancernych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych istotne jest kształtowanie umiejętności funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Gospodarka ta i towarzysząca jej wysoka konkurencyjność na rynku pracy, wyzwalala zajwisko dążenia do fachowości tworzących ją podmiotów.
W ramach realizacji projektu odbyła się konferencja pt.: „Zagrożenia społeczne początku XXI wieku i wynikające z nich wyzwania dydaktyczno-wychowawcze dla nauczyciela oraz dowódcy wojskowego”.

7. Diagnoza uwarunkowań rozwoju oświaty w społecznościach lokalnych.
Badania ukierunkowane są na rozpoznanie czynników warunkujących powodzenie inicjatyw oświatowych podejmowanych przez władze lokalne na przykładzie miasta Murowana Goślina w powiecie poznańskim.

PROJEKTY:

AMIGA – Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy – Projekt współpracy polsko-niemieckiej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO KL. Okres realizacji: 06.2013- 05.2015 (24 miesiące)Koordynator krajowy: Karolina Sydow (Centrum Badań Migracyjnych UAM, kontakt: karsyd(at)amu.edu.pl. Partner ponadnarodowy: dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak (Urząd do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium [Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München – RAW], kontakt: magdalena.ziolek(at)muenchen.de) Partner strategiczny: Urząd Miasta Poznania

Projekt AMIGA obejmuje działania na rzecz integracji cudzoziemców i poprawy jakości ich życia w mieście. Działania w Poznaniu wynikają z rekomendacji powstałych w ramach badań dotyczących sytuacji cudzoziemców w Poznaniu prowadzonych przez CeBaM UAM w ramach 2 projektów oraz przez UM Poznania w ramach projektu OPEN Cities. Celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy (dzięki adaptacji i wypracowaniu we współpracy polsko-niemieckiej nowych strategii wsparcia).
Przy projekcie współpracują pracownicy Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego dr Monika Bartkowiak i dr Magdalena Barańska.

Granty KBN

Społeczne i zawodowe determinanty możliwości adaptacji zwalnianej ze służby kadry zawodowej WSO do wyzwań współczesnego rynku pracy;
kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik