Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

adiunkt
dyżur: Sprawdź
annaow@amu.edu.pl

Funkcje:

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego
 • Koordynator ds. specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne
 • Zastępca prezesa poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Zainteresowania badawcze:

 • Przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest praca jako wielowymiarowa sfera ludzkiej aktywności w aspekcie przemian dokonujących się na polskim rynku pracy. Szczególnie interesują mnie uwarunkowania lokalne rynku pracy oraz partnerstwo społeczne. Problematyka badawcza obejmuje także tematykę związaną z nowymi tendencjami rynku pracy oraz konsekwencjami edukacyjnymi tych uwarunkowań. W obszarze doradztwa zawodowego dominują tematy związane z analizą rozwiązań metodycznych w zakresie realizacji oferty doradczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
 • Zainteresowania problematyką pracy zawodowej koncentrują się wokół zagadnień aktywności zawodowej człowieka dorosłego, jej uwarunkowań i determinantów, zarówno tych które stymulują aktywność zawodową, jak i tych, które ją utrudniają a nawet uniemożliwiają. Szczególną uwagę poświęcam różnicom generacyjnym w postawach wobec pracy – pokolenia i ich wartości. Podstawowym celem poszukiwań badawczych jest zbadanie postaw 4 pokoleń pracowników wobec pracy, w celu wypracowania modelu wsparcia edukacyjnego pracodawców w zarządzaniu różnorodnością pokoleń w organizacji oraz wypracowanie „kodeksu pracy wielu pokoleń w jednej organizacji”.

Wybrane publikacje:

 1. Wawrzonek A., Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. (wespół z: Rosalska M.), KOWEZIU, Warszawa 2013
 2. Wawrzonek A., Dynamika i kierunki zmian rynku pracy na obszarach wiejskich w: Studia Edukacyjne 25/2013
 3. Wawrzonek A., Rola organizacji pozarządowych w stymulowaniu aktywności zawodowej na terenie społeczności lokalnej, Dyskursy Młodych Andragogów 2013, tom 14
 4. Wawrzonek A., Diagnostyka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych w: Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Materiały poseminaryjne, Koweziu, Warszawa 2012
 5. Wawrzonek A., Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych. (wespół z: Rosalska M.), Warszawa 2012
 6. Wawrzonek A., Edukacyjne mechanizmy kreowania lokalnych rynków pracy na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw w: Cybal-Michalska A., Kopeć D., Segiet W. (red.), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, Poznań 2011
 7. Wawrzonek A., Między poradnictwem kariery a doradztwem akademickim – nowe obszary wsparcia doradczego dla studentów (wespół z: Rosalska M.) w Studia Edukacyjne 17/2011
 8. Wawrzonek A., Partnerstwo społeczne na terenie społeczności lokalnej jako forma przeciwdziałania bezrobociu, Studia Edukacyjne 8/2008, Poznań
 9. Wawrzonek A., Studenci jako klienci poradnictwa kariery, Studia Edukacyjne 7/2008, Poznań (z: M. Rosalską)
 10. Wawrzonek A., Bezrobocie jako problem społeczności lokalnej w: Socjologia Wychowania XVI, zeszyt 378, Toruń 2006