dr Joanna Szłapińska

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

starszy wykładowca
dyżur: sprawdź
asiam@amu.edu.pl

Funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej, odpowiedzialność za planowanie   karier edukacyjno-zawodowych studentów
 •  Członek Poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Andragogicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, oddział Bydgoszcz
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

zainteresowania badawcze:
Główny nurt zainteresowań badawczych oscyluje wokół następujących obszarów tematycznych:

 • kształcenie ustawiczne w relacji do wymagań rynku pracy;
 • kwestia aktywności edukacyjnej osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem dokształcania i doskonalenia zawodowego (szkolenia pracowników w miejscu pracy i poza nim, trendy zachodzące na rynku usług szkoleniowych w Polsce);
 • zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach (polityka personalna firm, programy szkoleń i rozwoju pracowników, zarządzanie kompetencjami, rozwój talentów w organizacjach);
 • doradztwo personalne (usługi doradztwa personalnego w Polsce, kompetencje pracowników agencji doradztwa personalnego, rekrutacja i selekcja personelu, Development/Asesment Center, systemy okresowych ocen pracowników);
 • doradztwo zawodowe (usługi doradztwa zawodowego w Polsce, kompetencje pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz szkolnych doradców zawodowych; metody pracy z różnymi kategoriami odbiorców usług doradczych).

Wybrane publikacje:

 1. Szłapińska Joanna, Post-graduate MBA studies as a form of life-long learning (W:) Lifelong learning for labour market needs (red.) E. Solarczyk-Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2016
 2. Szłapińska Joanna, Wartość pracy zawodowej (W:) Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się (red.) E. Solarczyk-Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2016
 3. Szłapińska Joanna, Kształcenie ustawiczne w biografiach menedżerów, (w:) Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania (red.) E. Woźnicka, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Tom 46, Warszawa-Łódź 2015
 4. Szłapińska Joanna, Educational activity of college graduates, (w:) Lifelong learning assessment and quality increase within the European context, (red.) Lenka Danielová, Josef Schmied, 2015 (współautorka M. Bartkowiak)
 5. Szłapińska Joanna, Kształtowanie kariery zawodowej młodzieży na współczesnym rynku pracy (w:) Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionanalne (red.) B. Wiśniewska-Paź, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3651 Socjologia LXI , Wrocław 2015 (współautorka M. Bartkowiak)
 6. Szłapińska Joanna, Współczesny kształt pedagogiki pracy w Polsce, Studia Edukacyjne, nr 37/2015
 7. Szłapińska Joanna, Talent management according to the concept of work-life balance (w:) Work – Personal Life. Between harmony and disintegration (red.) R. Tomaszewska-Lipiec, Kraków 2015
 8. Szłapińska Joanna, Znaczenie budowania wizerunku pracodawcy na nowym rynku pracy, Dyskursy Młodych Andragogów nr 14, Zielona Góra 2014 (współautorka: M. Bartkowiak)
 9. Szłapińska Joanna, Praktyka zarządzania talentami w organizacjach uczących się (W:) Uczenie się przez całe życie. Rozwój – Kariera – Partycypacja Społeczna, red. A. Szostkiewicz , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014
 10. Szłapińska Joanna,  Kształcenie ustawiczne w biografiach menedżerów, (w:) Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania (red.) E. Woźnicka, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Tom 46, Warszawa-Łódź 2015
 11. Szłapińska J., Educational activity of college graduates, (w:) Lifelong learning assessment and quality increase within the European context, (red.) Lenka Danielová, Josef Schmied, s. 509-518, ISBN 978-80-7509-287-8 (publikacja elektroniczna), (współautorka: M. Bartkowiak)
 12. Szłapińska Joanna, Kształtowanie kariery zawodowej młodzieży na współczesnym rynku pracy (w:) Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionanalne (red.) B. Wiśniewska-Paź, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3651 Socjologia LXI , Wrocław 2015, s. 133-152, (współautorka: M. Bartkowiak)
 13. Szłapińska Joanna, Współczesny kształt pedagogiki pracy w Polsce, Studia Edukacyjne, nr 37/2015 s. 153-168
 14. Szłapińska J., Doskonalenie zawodowe pracowników w praktyce przedsiębiorstw, Dyskursy młodych andragogów, nr 14, Zielona Góra 2013(współautorka: M. Bartkowiak)
 15. Szłapińska J. , Szkolenia i rozwój zawodowy „utalentowanych” pracowników, Studia Edukacyjne 2012, nr 19, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012
 16. Szłapińska J., Postawy menedżerów i pracowników wobec kształcenia ustawicznego, Studia Edukacyjne 2011, nr 17, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011
 17. Szłapińska J., Idea całożyciowego uczenia się w praktyce przedsiębiorstw, ODN Poznań 2010 (współautorka: M. Bartkowiak)
 18. Szłapińska J., Motywy aktywności edukacyjnej wśród menedżerów i ich podwładnych (w:) Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, T. 1 (red.) T. Aleksander, Radom 2010
 19. Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników systemie kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009
 20. Szłapińska J., Praktyka zawodowa jako element kształcenia przyszłych doradców, Studia Edukacyjne, 2008, nr 8, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009 (współautorka: M. Bartkowiak)
 21. Szłapińska J., Doskonalenie zawodowe pracowników wymogiem budowania organizacji opartych na wiedzy (w:) Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (red.) S. Banaszak, K. Doktór, Poznań 2009
 22. Szłapińska J., recenzja: Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa 2007 (w:) Studia Edukacyjne 7/2008, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008
 23. Szłapińska J., Przyszły doradca zawodowy i personalny – sylwetka absolwenta szkoły wyższej (w:) Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka (red.) S. Kaczor, D. Kowalska, D. Widelak, Opole 2008 (współautorka: M. Bartkowiak)