dr Renata Konieczna - Woźniak

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

starszy wykładowca
dyżur: sprawdź
renatakw@amu.edu.pl

Funkcje:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile od 2010 roku
 • Opiekun Ośrodka Zamiejscowego – Studiów niestacjonarnych w Kościanie na specjalności: praca socjalna i resocjalizacja, w latach 1999-2011;
 • Sekretarz naukowy konferencji: Człowiek dorosły wobec starości – 15-16 listopada 2007
 • Sekretarz naukowy konferencji: Współczesne tendencje w kształceniu doradców zawodowych 29 maja 2012.
 • Sekretarz naukowy konferencji: Uniwersyteckie kształcenie doradców zawodowych wobec wyzwań rynku pracy – 7 listopada 2013.

Zainteresowania badawcze:

 • problematyka andragogiczna – całożyciowe uczenie się ludzi dorosłych, a w szczególności starszych, komunikacja interpersonalna ludzi dorosłych, obszary formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych
 • problematyka gerontologiczna – problemy ludzi starszych w różnych środowiskach ich życia, potencjał rozwojowy człowieka starszego – rola uczenia się w późnej dorosłości, potrzeby, motywacja dorosłych do uczenia się, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne instytucje edukacji, wsparcia i opieki dla seniorów, partycypacja społeczna seniorów, pozytywne starzenie się i dobra starość w aspekcie całożyciowego rozwoju człowieka, przygotowanie do starości ludzi dorosłych

Wybrane publikacje:

 1. Konieczna-Woźniak R., „Odmłodzona” starość – implikacje podmiotowe i społeczne, „Studia Edukacyjne” 21/2012, Wydawnictwo Naukowe UAM
 2. Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się ludzi dorosłych, Warszawa 2011, Półrocznik nr 2 (65) 2011 Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
 3. Konieczna-Woźniak Renata, Uczenie się ludzi dorosłych poprzez ich zainteresowania wolnoczasowe, „Edukacja Dorosłych”, nr 2/2011,
 4. Konieczna-Woźniak Renata, Czas życia czasem uczenia się [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, red. A. Cybal-Michalska, W. Segiet, D. Kopeć, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 5. R. Konieczna-Woźniak R., Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej, w: A. Stopińska -Pająk (red.) Edukacja wobec starości – Tradycja i współczesność, „Chowanna” tom2 (33), Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 6. R. Konieczna-Woźniak, Dorosłość wobec starości. Oczekiwania-Radości-Dylematy, (Redakcja naukowa książki), Wydawnictwo Naukowe UAM 2008.
 7. Uniwersytet Trzeciego Wieku – hasło w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom VI, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 8. R. Konieczna-Woźniak, Współczesność – czas miłosierny dla starości?, w: Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej, R. Niparko, J. Skrzypczak (red.), seria: Edukacja, teologia i dialog, t.3, wyd. UAM, Poznań 2006
 9. R. Konieczna-Woźniak, Seniorzy w społeczeństwie wiedzy i informacji, w: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, A. Fabiś (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005
 10. R. Konieczna-Woźniak, Third Age Universities and Self-government of the Older Generation w: Changing Citizenship (red.) E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Poznań 2003, WN UAM.
 11. R. Konieczna-Woźniak, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Eruditus Poznań 2001