dr Bartkowiak Monika

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

adiunkt
dyżur: sprawdź
monikaba@amu.edu.pl

Funkcje:

 • Koordynator praktyk studenckich na specjalizacji: doradztwo zawodowe i personalne
 • Współorganizator i koordynator Studiów Podyplomowych: Podstawy Przedsiębiorczości dla nauczycieli, współfinansowanych przez budżet państwa i Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współorganizator i koordynator Studiów Podyplomowych: Akademia Trenera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Protokolant komisji ds. przewodów doktorskich Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
 • Organizator warsztatów i spotkań ze specjalistami instytucji doradztwa zawodowego i personalnego dla studentów specjalności: doradztwo zawodowe i personalne.
 • Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych od 2012 roku do teraz

  Zainteresowania badawcze:
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z szeroko rozumianym kształceniem ustawicznym (edukacja osób dorosłych, instytucje edukacyjne i ich oferta, rynek usług szkoleniowych, szkolenia, rozwój i doskonalenie pracowników w organizacjach); rolą szkół wyższych w procesie przygotowania teoretycznego i praktycznego studentów w Polsce; zarządzaniem zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie: doradztwa personalnego, nowych wyzwań i ról, jakie stoją przed działami personalnymi, kompetencji specjalistów HR, polityki i systemów personalnych, dobrych praktyk w zakresie zarządzania personelem, sylwetki współczesnego menedżera, tworzenia i funkcjonowania organizacji uczących się; a także wokół problematyki związanej z rynkiem pracy, przedsiębiorczością, doradztwem zawodowym i planowanie kariery zawodowej.

Wybrane publikacje

 1. Bartkowiak M., Szłapińska J. Determinanty aktywności edukacyjnej absolwentów szkół wyższych, Studia Edukacyjne, 2013.
 2. Bartkowiak M., Szłapińska J., Doskonalenie zawodowe pracowników w praktyce przedsiębiorstw, Dyskursy Młodych Andragogów nr 14, Zielona Góra 2013
 3. Bartkowiak M., Szłapińska J., Problem aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych, [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki, E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Poznań 2013
 4. Bartkowiak M., Znaczenie poradnictwa całożyciowego wobec wymagań ponowoczesnego rynku pracy, Dyskursy Młodych Andragogów nr 13, Zielona Góra 2012
 5. Bartkowiak M., Barańska M. Praktyki jako istotna forma przygotowania zawodowego absolwentów w kontekście przemian rynku pracy, [w:] Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Kraków 2012
 6. Bartkowiak M., Edukacja ustawiczna a praca zawodowa człowieka, Studia Edukacyjne nr 18, Poznań 2011
 7. Bartkowiak M., Kształtowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników we współczesnych organizacjach, , [w:] Studia z  pedagogiki i nauk pogranicza, A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.)  Poznań 2011
 8. Bartkowiak M., Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011 (monografia).
 9. Bartkowiak M., Szłapińska J., Idea całożyciowego uczenia się w praktyce przedsiębiorstw, (w:) Otwórz się na nowe możliwości. Kształcenie ustawiczne światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie, (red.) E. Superczyńska, I. Wysocka, Poznań. 2010
 10. Bartkowiak M., Procesy szkoleniowe pracowników w organizacji uczącej się, (w:) Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, (red.) T. Aleksander, Radom 2010