Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

adiunkt
dyżur: sprawdź
magdabar@amu.edu.pl

Funkcje:

 • Koordynator Projektu Ambasadorzy WSE 2016-2020
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym 2016-2020
 • Koordynator ds. Sylabusów Specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne
 • Koordynator zakładowy ds. USI (Uczelnianego Systemu Informacji)
 • Opiekun praktyk pedagogicznych ( I i III rok I stopnia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o. Poznań
 • Członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego o. Bydgoszcz

Zainteresowania badawcze

Pedagog, doradca zawodowy, doktor nauk społecznych  w zakresie pedagogiki.  Moje zainteresowania koncentrują się wokół problematyki kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego, edukacji akademickiej i uniwersytetów, planowania kariery edukacyjno – zawodowej.

Od 2010 roku współpracuje z różnymi instytucjami realizującymi doradztwo i szeroko pojęte usługi szkoleniowe, doradcze i edukacyjne do których należą między innymi: Szkoleniowiec, Fundacja Aktywizacja, Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju, Arena Kreatywnej Edukacji, Biuro Karier UAM, Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Strzałkowie, Edu-M. Szkolenia. Szkoła Jazdy.

Wybrane publikacje:

 1. Barańska M., Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Ocena działań uczelni w opinii studentów – raport z badań, [w:] Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji (red) W.Duda, J.Górna, M.Nowacka, Częstochowa 2017
 2. Barańska M., Między studentem a klientem – quo vadis uniwersytecie [w:]   Młodzież akademicka na rynku pracy – aspiracje i wyzwania, (red) D. Kukla, Częstochowa 2017
 3. Barańska M., Implementacja idei lifelong learning na przykładzie projektu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Kolorowy Uniwersytet”, [w:], Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek racy, (red). R.Gerlach, R.Tomaszewska – Lipiec, Bydgoszcz 2017
 4. Barańska M., Wawrzonek A., Lifelong Learning for labour market needs (recenzja książki),  Szkoła – Zawód – Praca nr 13/2017
 5. Barańska M.,  Zapowiedź IV Poznańskiego Forum Lifelong Learning Uniwersytet wobec nowych wyzwań – od University LLL do LLL University, Szkoła – Zawód – Praca nr 13/2017 
 6. Barańska M., Alternatywny scenariusz  projektowania kariery zawodowej studentów pedagogiki UAM  w świetle wyników badań, Szkoła – Zawód – Praca nr 11/2016, s. 191-209
 7. Barańska M., Market Value of Voluntary Activities  [w:] E.Solarczyk – Ambrozik (red.), Lifelong learning for labour market needs, Poznań 2016
 8. Barańska M., Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów, wyd. UAM Poznań 2016
 9. Barańska M., Przedsiębiorczy Uniwersytet to Przedsiębiorczy student, Doradca Zawodowy  nr 1(34)/2016
 10. Barańska M., Sytuacja młodych na rynku pracy w opinii studentów – raport z badań [w:] E. Solarczyk – Ambrozik (red.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016
 11. Barańska M., Być na studiach a studiować? Refleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej młodych ludzi, [w:] D. Kukla, W.Duda (red), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym,  Warszawa 2016
 12. Barańska M., The activities of universities in order  to prepare students to effectively entering the labor market, [w:] L.Daniolva, J. Schmied (red) Lifelong learning assessment and quality increase within the European context, Krtiny 2015 (publikacja elektroniczna)
 13. Barańska M., Współpraca sektora edukacji z biznesu w zakresie aktywizacji edukacyjno – zawodowej studentów,  [w]: B. Wiśniewska- Paź (red)Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wrocław  2015
 14. Barańska M., Kandydat idealny czyli o oczekiwaniach pracodawców względem przyszłych pracowników, [w]: A.Ćwikliński, M.Przybyła (red) Społeczeństwo i edukacja. Teorie a implikacje praktyczne, Poznań 2015
 15. Barańska M., Wolontariat jako element planowania kariery młodych,[w:]Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych. W poszukiwaniu metody, (red.) M. Rosalska, A. Wawrzonek, Wrocław 2015
 16. Barańska M., Bura A. Cieślik W, Dualny system kształcenia na przykładzie Politechniki Poznańskiej, Logistyka nr 6/2014,
 17. Brańska M., Uczelnia a rynek pracy, [w]:Dokonania młodych naukowców (red) M.Kuczera, Kraków 2014 (2/2014) nr 3,
 18. Barańska M., Wolontariat pracowniczy elementem rozwoju zawodowego pracowników w organizacji, [w]: Edukacja dorosłych, 2/2013
 19. Barańska M., Wolontariat pracowniczy jako forma kształcenia ustawicznego [w]: Studia Edukacyjne  29/2013,
 20. Barańska M.,  Idea wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim [w]: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii  i praktyki edukacyjnej (red.) Ewa Solarczyk – Ambrozik , Poznań 2013
 21. Brańska M., Wolontariat 50+ jako forma aktywności dorosłych,[w]: Szarota Z(red), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych, Kraków 2012
 22. Barańska M., Bartkowiak M., Praktyki jako istotna forma przygotowania zawodowe ghi absolwentów w kontekście przemian rynku pracy, [w]: Dudak A., Klimowska K., Różański A.,(red) Przygotowanie zawodowe pedagogów, Kraków 2012
 23. Barańska M., Wolontariat jako atut w trakcie poszukiwania pracy, [w]: Kuczera M., (red) Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów, Kraków 2011
 24. Barańska M., Poradnictwo zawodowe w sieci jako wyzwanie dla współczesnego rynku usług doradczych, Wrocław 2010
 25. Barańska M., OD WOLONTARIATU DO ETATU czyli sposób planowania kariery zawodowej, Leszno 2010,Pampedia
 26. Barańska M., recenzja Dylematy rozwoju zawodowego, Ścibiorek Zbigniew Warszawa 2009, Studia Edukacyjne