prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk - AmbrozikKierownik
Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

dyżur: sprawdź
amsolar@amu.edu.pl

Funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
 • Prodziekan ds. naukowych i współpracy zagranicznej Wydziału Studiów Edukacyjnych
 • Pełnomocnik Rektora ds. nauczania zintegrowanego
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 • Kierownik – Studia Podyplomowe Akademia Trenera
 • Kierownik – Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego i Personalnego
 • Członek – Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia
 • Redaktor naczelny – „Studia Edukacyjne”

Zainteresowania badawcze
Obszary zainteresowań koncentrują się wokół problematyki kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego i personalnego, oświaty dorosłych, pedagogiki pracy, pedagogiki społecznej. Zjawiska i procesy edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy ujmowane zarówno od strony zinstytucjonalizowanego systemu oświatowego, jak i z perspektywy jednostki, czy zróżnicowanych kategorii społeczno – zawodowych analizowane w wymiarze lokalnym, regionalnym, europejskim. Badania nad tym obszarem z ukazaniem trendów takich, jak: indywidualizacja, prywatyzacja, konsumeryzm oświatowy, globalizacja, marginalizacja, nowe szanse i bariery – w relacji do rynku pracy, potrzeb jednostek i różnych kategorii społeczno – zawodowych, postaw społecznych wobec pracy i wykształcenia. W tak ujętym polu problemowym mieszczą się takie zagadnienia, jak między innymi:

 • planowanie karier zawodowych i edukacyjnych, aspiracje edukacyjne i zawodowe, kompetencje zawodowe i kształcenie pracowników ( doradców zawodowych i personalnych, pracowników firm, pracowników instytucji oświaty itp.), szkolenia i rozwój pracowników w organizacjach uczących się
 • funkcjonowanie instytucji i placówek kształcenia zawodowego dorosłych i młodzieży (centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia kadr, szkoły dla dorosłych itp.)
 • doradztwo zawodowe wobec zmian na rynku pracy i w systemie oświatowym, rynek usług doradczych a potrzeby lokalnych rynków pracy, funkcjonowanie instytucji doradztwa zawodowego i personalnego ( agencje doradztwa personalnego, centra doradztwa zawodowego, szkolne ośrodki kariery, biura karier itp.)
 • rynek a wykształcenie: aktywność edukacyjna dorosłych na tle zmieniających się wzorów życia, drogi edukacyjne w perspektywie biograficznej, indywidualne strategie edukacyjne, motywy uczenia się dorosłych,
 • rynek a polityka oświatowa, strategie rozwoju oświaty na poziomie gminy, powiatu, regionu, kształcenie ustawiczne w polityce oświatowej Unii Europejskiej ( Strategia Lizbońska, Proces Boloński ), kształcenie ustawiczne na uniwersytetach
 • zjawisko bezrobocia i strategie walki z nim oraz łagodzenia jego skutków, instytucje wobec bezrobocia ( funkcjonowanie urzędów pracy, społeczności lokalne wobec bezrobocia), postawy bezrobotnych wobec pracy i kształcenia, relacja: edukacja – rozwój przedsiębiorczości – łagodzenie bezrobocia

Wybrane publikacje:

 1. Solarczyk – Ambrozik E. (2008), Społeczno – gospodarcze wyznaczniki zapotrzebowania na doradztwo zawodowe, „Studia Edukacyjne”, nr 7.
 2. Solarczyk – Ambrozik E. (2006), Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie opartym na wiedzy, [w] Rozwój potencjału społecznego organizacji, (red.) K. Dobrzański, E. Solarczyk – Ambrozik, Koszalin – Poznań.
 3. Solarczyk – Ambrozik E. (2004a), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań.
 4. Solarczyk – Ambrozik E. (2004b), Kształcenie ustawiczne wobec wymagań rynku pracy, [w] Kształcenie ustawiczne warunkiem adaptacji do zmian na rynku pracy, (red.) E. Solarczyk – Ambrozik, Poznań
 5. Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004
 6. Solarczyk-Ambrozik E., Od juniora do seniora – edukacja dla zdrowej starości. Psychospołeczne uwarunkowania starzenia się. Gerontologia Polska 12 (2) 2004
 7. Solarczyk-Ambrozik E., Od juniora do seniora – edukacja dla zdrowej starości. Dieta a zaburzenia metaboliczne i starzenie. Gerontologia Polska 12 (3) 2004
 8. Solarczyk-Ambrozik E., Znaczenie edukacji uniwersyteckiej dla kształcenia kapitału społecznego studentów (w:) Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, red. Fabiś A., Mysłowice-Zakopane 2004
 9. Solarczyk – Ambrozik E. (2003), Szanse i zagrożenia edukacji w zmieniającej się rzeczywistości, [w] Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku, (red.) E. Solarczyk – Ambrozik, A. Zduniak, Warszawa – Poznań
 10. Solarczyk-Ambrozik E.,Przyszczypkowski K., (red.), Changing Citizenship, Poznań 2003
 11. Solarczyk-Ambrozik E., Zduniak A. (red.), Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku, Warszawa-Poznań2003
 12. Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E., (red.), Strategia rozwoju oświaty w województwie w wielkopolskim, Poznań 2002
 13. Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E (red.), Diagnoza oświaty w województwie wielkopolskim, Poznań 2002
 14. Solarczyk-Ambrozik E. (2002), Edukacja dorosłych – między przymusem a wolnością, [w] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, (red.) E. A. Wesołowska, Płock
 15. Solarczyk – Ambrozik E. (1995), Ewolucja celów i zadań oświaty dorosłych, [w] Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, K. Przyszczypkowski, E. Solarczyk – Ambrozik, Koszalin.
 16. Solarczyk – Ambrozik E. (1999), Rola oświaty dorosłych w kształtowaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa, [w] Oświata dorosłych, (red.) E. Solarczyk – Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Poznań – Toruń.
 17. Solarczyk – Ambrozik E. (1992), System oświaty dorosłych a postawy robotników wobec kształcenia, Poznań.
 18. Solarczyk – Ambrozik E. (1982), Społeczne czynniki kształtowania postaw robotników wobec pracy w zakładzie przemysłowym, Poznań